Nieuws

Kies een rechtsdomein :
Zoeken :

16.11.2018 - Ongehoorzame artsen harder aangepakt (art. 2-8 Gezondheidswet)

De sancties tegen artsen die zich niet aan de regels houden, worden uitgebreid. Voortaan worden artsen die tijdens een beroepsverbod terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen voorschrijven ook ...
Lees meer

12.11.2018 - Van wonen, naar wonen mét kantoor of zaak. Vergunningsplicht of niet?

Als u de bestemming van een gebouw of constructie wil wijzigen - ook al is dat maar gedeeltelijk -, hebt u een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Maar als het gebouw ...
Lees meer

29.10.2018 - Abortus niet meer in Strafwetboek

Abortus is uit het Strafwetboek gehaald. Het wordt dus niet langer beschouwd als een misdrijf 'tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid'. Het feit dat abortus niet meer in het ...
Lees meer

12.10.2018 - Drie manieren om zich te registreren als orgaandonor

In ons land in iedereen na zijn dood in principe orgaandonor. Wie dat niet wil zijn, kan zich op voorhand verzetten tegen de wegneming van zijn organen. Wie zeker wél donor wil zijn, kan ...
Lees meer

10.10.2018 - Schoolstraat voortaan opgenomen in Wegcode

Het concept 'schoolstraat' is vanaf 20 oktober 2018 wettelijk verankerd in de Wegcode. Met een duidelijke definitie, een eigen verkeersbord en verkeersregels. Wettelijke basis. Het begrip ...
Lees meer

04.10.2018 - Gerechtskosten in strafzaken eindelijk geïndexeerd

Vooraleer iemand strafrechtelijk kan worden veroordeeld, worden er vaak - op vraag van de gerechtelijke overheden - heel wat kosten gemaakt. Denk maar aan de tussenkomsten van medische experten, ...
Lees meer

26.09.2018 - Ouderschapsverlof: meer flexibiliteit dankzij opname met 1/10

Een wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10 kunnen ...
Lees meer

26.09.2018 - Zes weken adoptie- en pleegouderverlof vanaf 1 januari

Het adoptieverlof wordt stapsgewijs versterkt. Het wordt voortaan ook toegekend ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Tegelijk wordt het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg uitgebouwd ...
Lees meer

25.09.2018 - GAS-wet: procedure niet meer sneller bij heterdaad

Heterdaad of niet. De vaststelling van een inbreuk op de GAS-wetgeving moet altijd binnen de 2 maanden worden doorgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar of de procureur des Konings (al naargelang ...
Lees meer

31.08.2018 - Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf ...
Lees meer

31.08.2018 - Erfovereenkomsten vermeld in centraal register testamenten

Sedert 1 september 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden een erfovereenkomst afsluiten. Een dergelijke erfovereenkomst heeft een belangrijke invloed op de afwikkeling van de nalatenschap. Daarom ...
Lees meer

28.08.2018 - Alleenstaanden met netto-inkomen boven 1.000 euro komen in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2018 komen alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen van meer dan 1.000 euro toch nog in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. Nu is dat niet het geval en ...
Lees meer

21.08.2018 - Politie kan woning in noodsituaties doorzoeken zonder toestemming van bewoner (art. 4 Verzamelwet Politie)

Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat ...
Lees meer

10.08.2018 - Vanaf september hogere GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Op 1 september 2018 stijgen de GAS-boetes voor verkeersovertredingen. Wie een overtreding van eerste categorie begaat, zal dan 58 in plaats 55 euro moeten betalen. Voor overtredingen van tweede ...
Lees meer

09.08.2018 - Kentekenplaathouder die GAS-boete krijgt kan onschuld bewijzen

GAS-boetes voor verkeersovertredingen altijd ten laste leggen van de houder van de kentekenplaat, zelfs als die kan aantonen niet de effectieve bestuurder te zijn geweest op het moment van de feiten, ...
Lees meer

27.07.2018 - Preferentiële toewijzing gezinswoning, huisraad en beroepsgoederen aangepast

De regels rond de preferentiële toewijzing van de gezinswoning, het huisraad en de beroepsgoederen bij overlijden of scheiding worden aangepast. Belangrijke wijziging is dat preferentiële toewijzing ...
Lees meer

27.07.2018 - Nieuw erfrecht verfijnd en verduidelijkt

De wet van 22 juli 2018 past in hoofdzaak het huwelijksvermogensrecht aan. Maar ze voert ook enkele wijzigingen door in de wet van 31 juli 2017. Die wet van 2017 - die in werking treedt op 1 ...
Lees meer

27.07.2018 - Automatisch verval van schenkingen bij echtscheiding geschrapt

Tot nu verliezen de echtgenoten bij een echtscheiding automatisch alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend. Tenzij ze iets anders ...
Lees meer

27.07.2018 - Scheiding van goederen beter omkaderd

Wie kiest om te huwen met scheiding van goederen kan voortaan rekenen op een betere wettelijke omkadering. En er komt meer rechtszekerheid voor de bedingen waarmee echtgenoten hun stelsel van ...
Lees meer

27.07.2018 - Erfrecht langstlevende echtgenoot herbekeken

De nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht wijzigt ook de positie van de langstlevende echtgenoot in het erfrecht. Op drie punten. Erfrecht bloedverwanten vierde orde afgeschaft . De bloedverwanten ...
Lees meer

27.07.2018 - Nieuwe helingsregels in erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Zowel in het erfrecht als in het huwelijksvermogensrecht kan er sprake zijn van heling. De definitie daarvan wordt nu verruimd. De helingsregels zijn voortaan ook toepasselijk wanneer men gehuwd is ...
Lees meer

18.07.2018 - Straf onder elektronisch toezicht duurt altijd minstens één maand (art. 8 Verzamelwet Strafzaken)

Een 'autonome straf onder elektronisch toezicht' van minder dan één maand, is praktisch gezien onhaalbaar. Het principe uit het Strafwetboek dat rechters de mogelijkheid geeft om de wettelijke ...
Lees meer

18.07.2018 - Uitleg bij nieuwe voornaamsveranderingsprocedure

Minister van Justitie Geens licht de nieuwe voornaamsveranderingsprocedure toe. Zij geldt sinds 1 augustus 2018. Vanaf dan zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand bevoegd voor de ...
Lees meer

13.07.2018 - Grondwettelijk Hof: aanhoudingsbevel niet ondertekend of gemotiveerd, dan invrijheidstelling

Blijkt een bevel tot aanhouding niet gemotiveerd of werd het niet ondertekend door de onderzoeksrechter, dan moet de persoon wiens vrijheid is benomen, in vrijheid worden gesteld. De motivering én ...
Lees meer

12.07.2018 - Billijke vergoeding voor afspelen van muziek aangepast

De regels rond de billijke vergoeding voor muziekproducenten en uitvoerende muziekartiesten worden op enkele punten gewijzigd. We stippen enkele veranderingen aan. Er komt een aparte tariefregeling ...
Lees meer

06.07.2018 - Grotere geschenken vrijgesteld van sociale bijdragen

Geeft u uw werknemers voor Kerstmis, Sinterklaas of bij hun huwelijk soms geschenken die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen? Voortaan kunt u op hogere bedragen rekenen. Als werkgever kunt u uw ...
Lees meer

02.07.2018 - Rechter kan gerechtelijke bemiddeling opleggen (art. 204-240 DB burgerlijk recht)

De wetgever zet in op alternatieve vormen van geschillenbeslechting. De bemiddeling krijgt een duidelijke wettelijke definitie en wordt uitgebreid naar publiekrechtelijke rechtspersonen. ...
Lees meer

02.07.2018 - Overdrachtsregels bij appartementsmede-eigendom lichtjes aangepast (art. 173 en 174 DB burgerlijk recht)

Het nieuwe appartementrecht brengt enkele kleine veranderingen aan de regels voor de eigendomsoverdracht van de kavels. Informatieplicht. Voortaan geldt er voor alle rechtshandelingen die het ...
Lees meer

02.07.2018 - Familierechtbank mag omgangsrecht alleen weigeren als het ingaat tegen belang van kind

Grootouders hebben al geruime tijd het recht om persoonlijk contact met hun kleinkind te onderhouden. Ook wie aantoont dat hij met een kind een bijzondere affectieve band heeft, bv. een pleegouder, ...
Lees meer

02.07.2018 - Digitale burgerlijke stand komt eraan (art. 2 tot 118 DB burgerlijk recht)

De wetgever hervormt de burgerlijke stand. Een hervorming die zowel een modernisering, informatisering als vereenvoudiging inhoudt. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de creatie van een ...
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16