Algemene Voorwaarden

1. CVBA CORSTJENS & DILLEN is een Belgische vennootschap van advocaten, gevestigd te Geel en te Antwerpen. Zij stelt zich tot doel de advocatuur te beoefenen in de meest ruime zin van het woord.

2. Iedere aansprakelijkheid van CVBA CORSTJENS & DILLEN is beperkt tot het bedrag van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Indien en voor zover er, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van Ä 50 000,00.

3. De staat van kosten en erelonen is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10 %, met een minimum van 50,00 EUR, en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijke schade.

Bij gebreke aan tijdige betaling is CVBA CORSTJENS & DILLEN eveneens gerechtigd om van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een conventionele rente in rekening te brengen die gelijk is aan de intrestvoet zoals voorzien in de Wet Betalingsachterstand in Handelszaken doch met een minimum van 10%.

4. Op de overeenkomst tussen CVBA CORSTJENS & DILLEN en haar cliënteel is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend het Vredegerecht te Geel en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.

5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van CVBA CORSTJENS & DILLEN alsook ten behoeve van de bestuurders van de vennootschappen en van al diegenen die bij CVBA CORSTJENS & DILLEN werkzaam zijn en/of waren.

 6. Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten BTW-plichtig en dient er bovenop de staat van kosten en erelonen 21% BTW aangerekend te worden.